Don Tatem 'Amneris'
16 3/8" Viola,
Cardiff, 2000

Don Tatem 'Amneris'
16 3/8" Viola,
Cardiff, 2000

Viola by prolific welsh maker, Don Tatem.Labelled:

'Amneris'

Don Tatem, Cardiff,

No 457, September 2000String length: 367mm

Back length: 16 3/8"

Viola by prolific welsh maker, Don Tatem.

Labelled:

‘Amneris’

Don Tatem, Cardiff,

No 457, September 2000

String length: 367mm

Back length: 16 3/8″