Don Tatem 16" 'Avalon' Viola, Cardiff, 1993

Don Tatem 16" 'Avalon' Viola, Cardiff, 1993

Viola by prolific Welsh maker Don Tatem.Labelled:

'Avalon' D.J.Tatem

Violin & Guitar maker

No. 379, Cardiff, 1993String length: 361mm

Back length: 16"

Viola by prolific Welsh maker Don Tatem.

Labelled:

‘Avalon’ D.J.Tatem

Violin & Guitar maker

No. 379, Cardiff, 1993

String length: 361mm

Back length: 16″